PROFIL SPOLEČNOSTI

TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. je samostatné, občanské, nezávislé, nepolitické a dobrovolné sdružení s právní subjektivitou. Sdružuje členy tělovýchovných a turistických odborů, sportovních oddílů, klubů a zájmové skupiny (v kontextu se stanovami SZS; Sportovně zájmové sdružení). Veškerá činnost TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. se řídí platnými stanovami schválenými Ministerstvem vnitra ČR.

Posláním TJ je všestranně podporovat rozvoj tělesné výchovy, sportu a turistiky. TJ organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces pro své členy. V souladu se svými zájmy též usiluje o zpřístupňování růyných forem tělesné kultury, především mládeži a dalším zájemcům ze všech vrstev společnosti. Pořádá a zajišťuje různé sportovní aktivity pro širokou veřejnost. Zřizuje, provozuje a udržuje svá sportovní, turistická a jiná zařízení a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro zajištění samotné existence TJ.

Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada. Statutárním orgánem je výkonný výbor TJ. V čele výkonného výboru je zvolený předseda delegáty valné hromady. K zabezpečení provozu TJ je zřízen profesionální kádr zaměstnanců – sekretariát. Provoz jednotlivých sportovišť je zajišťován většinou též profesionálními pracovníky. TJ zastupuje vždy předseda, místopředseda, tajemník, popř. určený člen výkonného výboru.

TJ je členěna na hlavní činnost (veškeré nekomerční aktivity členů) a vedlejší hospodářskou činnost (komerční aktivity). Jednotlivé sportovní činnosti jsou většinou zajišťovány vlastními SZS. Každé SZS si řídí svou činnost prostřednictvím svého samostatného výboru, spolupracují s výkonným výborem TJ, sekretariátem, popř. dalšími pracovníky TJ.